Medezeggenschapsraad


De medezeggenschapsraad (MR) vervult een belangrijke rol op OBS Roxenisse. De MR houdt zich bezig met het beleid, het bestuur en de organisatie van de school.

De MR bestaat uit minstens 4 personen: 2 ouders die samen de oudergeleding vormen en 2 leerkrachten die samen de personeelsgeleding vormen. De directeur fungeert als adviseur namens het bestuur.

Eens in de drie jaar treedt de MR reglementair af. Aftredende leden kunnen zich herkiesbaar stellen. Dit kan eenmaal plaatsvinden. Nieuwe kandidaten kunnen zich schriftelijk aanmelden. Bij meerdere aanmeldingen dan plaatsen die beschikbaar zijn zal er een stemming worden gehouden onder alle ouders van de school. De ouders kiezen de oudergeleding, het personeel kiest de personeelsgeleding.

De MR vergadert ongeveer 6 keer per jaar.

Dit jaar hebben namens het team van de school zitting:
Marjolein van de Boogert: m.vandenboogert@sopogo.nl
Cynthia Nagtegaal: c.nagtegaal@sopogo.nl

En namens de ouders:
Joyce Rhijnen: joycerhijnen@hotmail.com 
Debora 't Mannetje:  debora_hoek@hotmail.com
 
 

Mocht u graag zaken besproken zien in de MR dan kunt u dit aangeven bij een van bovenstaande personen en een mail toesturen. Alle notulen van de vergaderingen zijn altijd in te zien bij de directeur van de school. In de nieuwsbrief wordt regelmatig verslag gedaan van activiteiten van de MR.
Voor verdere informatie over de MR klik hier.