Buitenschoolse opvang


Sinds de motie Van Aertsen/Bos is aangenomen door de Tweede Kamer is er intensief onderzocht of we hier iets mee kunnen. Conform de vereisten is er middels een op maat gemaakte enquête voor alle reguliere SOPOGOscholen onderzoek gedaan, dat in overleg met directeuren, GMR (met name oudervertegenwoordiging) geleid heeft tot het volgende beleid inzake de buitenschoolse opvang:
 
Zowel tijdens het tot stand komen als bij de afsluiting van het proces zijn alle ouders conform de wettelijke vereisten geraadpleegd via o.a. nieuwsbrieven, website, voorlichtingsavond en kan men desgewenst op school nadere informatie en inschrijfformulieren verkrijgen. Met nadruk zij gesteld dat het schoolbestuur hiermee aan haar inspanningsverplichting ruimschoots meent te hebben voldaan.
Eenmaal per jaar evalueert zij met betrokken stichting voor de kinderopvang, waarbij o.a. verwacht wordt dat minimaal 80% van de gebruikmakers tevreden is over de wijze waarop de BSO aangeboden wordt door die stichting.
 
Voor onze school gaat het om Kibego.
Kijk voor meer informatie op www.kibego.nl of neem contact met de afdeling Klantrelatie via 0113 760 250
Zij organiseren buitenschoolse opvang in dorpshuis de Melishof.