Agenda MR vergadering 

OBS Roxenisse 13-6 -2019  (19.00-20.30)

Voorzitter: Marijn van Nimwegen      Notulist: Edith van Engen

 1. Opening 

 2. Mededelingen directeur  

 1. Notulen laatste vergadering 9 april MR vaststellen.   Zie bijlage. 

 
 1. Aanpassen schooltijden. Enquête. Dit jaar weinig uren over en volgend jaar geen tijd voor een tropenrooster.  Voorstellen ¾ middag les ivm uren! Kleuters ook woensdag iets langer? --Willen we ruimte houden voor tropenrooster //studiedagen // vrijdag-middagen voor de vakantie vrij etc…..Dan uren aanpassen … de kleuters c.q. onderbouw dan op woensdag ook tot 12.15 ??
  - Ouders moeten hiermee zeker wel akkoord mee gaan.
  - Voor komend schooljaar geen veranderingen doorvoeren, dan maar een studiedag minder…
  - Deze situatie is ontstaan doordat de vakanties dit jaar volledig aan het voortgezet onderwijs zijn aangepast. Daardoor meer dagen ook met 4 en 5 mei extra vrij.Is wel een punt voor meerjarenplan om een half uurtje langer of op woensdag tot half 1  de hele school.? Nu nog niet volgend jaar wel weer bespreken.

 
 1. Verkiezingen Mr volgend jaar september: Zie bijlage, ter info. -- Nu nog via de nieuwsbrief, om kandidaten te vragen ?? Cor en Tamara vragen de procedure even na  bij de directie SOPOGO

 2. Data Mr volgend schooljaar vaststellen met elkaar. En formatie MR. 
  - di 1 oktober
  - di 3 dec.
  - do 6 febr.
  - di 31 maart
  - ma 8 juni
  De GMr is in de weken na de MR: op de 8 okt gaat Edith mee ipv Nadia
  ma 9 dec, do 13 febr. gaat Nadia mee, di 7 april Edith, en ma 15 Juni Nadia weer.

 1. GMR: 

Bespreekpunten:
7.1 Gast Marleen van der Schoot Samenwerkingsverband
7.2 Vergaderdata komend schooljaar en vaststellen locatie
dinsdag 8 oktober 2019
maandag 9 december 2019
donderdag 13 februari 2020
dinsdag 7 april 2020
maandag 15 juni 2020

7.3 Strategisch beleidsplan 2019-2023 vaststellen
het “Verdiepend Leren” wat en hoe precies wordt in het schoolplan verder toegelicht/eigen invulling van de school.
Kleinere vorm van Gmr wordt volgend jaar ook weer besproken, is wel de wens…!
Om knelpunten op te lossen kunnen IBer en Directeuren WEL ingezet worden (SOPOGO breed)

7.4 Jaarverslag 2017-2018 --besproken geen punten genoemd
7.5 Notulen GMR--sprake van verkoop van het kantoorgebouw//Staf medewerkers gebouw, is erg groot zou mogelijk van verkoop sprake zijn….Vooralsnog niet.
- Bij punt 2.3 staat een spelfout  kanten ipv kant.
- 5.2 nog een foutje oog voor// op kwaliteit.
5.7 rolverdeling GMR...deze discussie komt volgend schooljaar weer terug.
- MR cursus volgend school-jaar  Marijn, Tamara en Edith in ieder geval. Joyce ook? vraagt Marijn  na

 1.  Rondvraag 

MR

GMR: 

donderdag 13 juni

woensdag 19 juni Buute de Poorte, Goedereede

 

- Pestprotocol, op de site niet echt een protocol,   Daar moet meer mee kunnen ook vooral preventief, wellicht gelinkt aan KWINK 
- Schoolreis waarom niet op een vrijdag?  qua drukte maakt het eigenlijk niet uit ….en de dag erna nog naar school
- Kleuters wel vrije inloop de dag na schoolreis.
- Rapporten, waarom geen cijfers (IPV matig voldoende goed uitmuntend) ?? Is duidelijker een groei  te zien// of voor de leerling is het dan ook logischer inzicht baar.
- Nog een idee om leerling in gesprekken voor de rapporten mee te nemen? 
- Volgende stap is doelen bereikt?  

Volgende bijeenkomst 1 oktober/// of mogelijk eerder ivm de MR verkiezingen de procedure. Marijn brengt ons dan op de hoogte.
4 Agenda MR vergadering OBS Roxenisse  9-4-2019 (19.00-20.30)

Voorzitter:   Marijn         Notulist: Joyce

1. Opening 

LEZEN (NOG NIET ONTVANGEN DUS LEZEN IN DE VERGADERING: )2. Notulen laatste vergadering MR 14-2-2019 vaststellen. 

3. Mededelingen directeur. 

4. Taakverdeling binnen de GMR (uitleg op de gmr vergadering =terugkoppeling Tamara)

 

5. GMR Bespreekpunten GMR

 2. Mededelingen. -Wijziging vakantierooster (al gecommuniceerd naar personeel en ouders)

 -Aanpassen statuten wordt doorgeschoven naar 1e vergadering schooljaar 2019/2020

 -Uitleg Pieter vastlopen proces bestuurlijke samenwerking

LEZEN:  3. Notulen 21 februari 2019 en 13 maart 2019

 4. Bespreekpunten:

 LEZEN: 4.1 Strategisch beleidsplan 2019-2023 2e keer is bespreken 

BESLUITEN: 4.2 Handboek schoolveiligheid info gescheiden ouders 4e keer is besluiten. openstaande vraag is of 2 ouders moeten tekenen bij inschrijving? 

GEEN ACTIE: 4.3 Oprichten financiële commissie 

GEEN ACTIE 4.4 Terugkoppeling Passend onderwijs n.a.v. noodbrief 

GEEN ACTIE: 4.5 Rapport inspectie-onderzoek ter informatie 

GEEN ACTIE 4.6 Bestuursformatieplan 2019/2020  

 

8.   Rondvraag 

MR

GMR: 

 

dinsdag 9 april

donderdag 13 juni

 

dinsdag 16 apilJC van Gent, Sommelsdijk

woensdag 19 juniBuute de Poorte, Goedereede


OBS Roxenisse Julianaweg 4 3248 AN Melissant telefoon: 0187-601951 fax: 0187-602541 E-mail: info@obsRoxenisse.nl Website: www.obsroxenisse.nl 
 


Notulen MR roxenisse 14 februari

 

aanwezig: Tamara Steens, Cor Both, Nadia Edel, Marijn Legerstee, Joyce Rhijnen, Edith v.Engen

 

Opening

Notulen vorige keer

-werkdrukvermindering door het gebruik van de computers (chromebooks)

en door de aanwezigheid van de conciërge.

Dit is in werking en voor 3 jaar is er dezelfde vergoeding. Dit bevalt heel goed, de conciërge m.n.

 

-Nadia biedt haar hulp aan met eventueel een nieuwe methode van Veilig Lezen (groep3) VLL.

 

mededelingen van de directeur

-werkverdelingsplan is een jaartaak m.b.t. verantwoording uren .

 

Schoolplan is het beleid tot 2024, hierbij is steeds de goedkeuring van de MR nodig, in mei

– volgend jaar gaat de formatie waarschijnlijk naar 5 groepen.

 

-schoolkamp 2019/2020 Mieke natuurkamp in Scharendijke een huisje te huren  kost ongeveer 85 euro.

Je kan er kampvuur etc.

 

– Schoolreis heel de school (behalve de kleuters) op 29juninaar Drievliet.

 

– ECO-kranen er is geld, voor,  over en vanwege sponsoring // een vader gaat de kranen instaleren, 8 ECO kranen in totaal.

 

Jaarverslag

-van de notulen MR dit moet in oktober 2019 gebeuren  wie wil dit doen ? Edith

 

GMR notulen

– punt INFO naar gescheiden ouders wordt nog aangepast..

– Inspektie met de GMR besproken de rol van GMR wordt niet altijd goed opgepakt.

De taak van GMR is 1 stukken lezen 2 mening vormen en 3 advies of stem  uitbrengen.

De rol van de GMR in huidige setting wordt als groot ervaren,maar alle scholen willen dit zo houden i.v.m. eigen inbreng, gelijke stemrechten.

Een kleinere setting heeft voorkeur vanwege een betere functionaliteit//wie nemen er dan die belangrijke beslissingen.?

 

Het Strategisch Beleidsplan

– een prachtig plan, eigen (school gespecificeerd plan wordt daarop gebaseerd en verder uitgewerkt)

 

speerpunt 4 is een aanvulling van Nadia als kinderen sociaal emotioneel “goed” zitten dan leren de kinderen ook. Dus ruimte en tijd voor even bewegen etc. binnen de lessen dat werkt !

 

Document over de Gesprekkencyclus

zijn daar nog veranderingen in aangebracht , was de 3de keer dus ter goedkeuring?  Tamara vraagt na in de GMR

 

gesprekken met ouders die gescheiden zijn, zo nodig aparte gesprekken voeren

 

Begroting

– een aantal vragen rijzen er op, in sommige kolommen zit er per jaar wel veel verschil tussen, dit heeft te maken met toegekende subsidies, of vervallen dan soms weer.

 

-TSO bijvoorbeeld  komende jaren zomaar 1000 of 2000 meer begroot.  Heeft te maken met cursussen die aangevraagd zijn waarschijnlijk.

 

-personele lasten/ overige lasten / extern personeel  in 2019 staat er 0 en dan bij “overige personele lasten” veel meer, 

dit heeft te maken met personeel dat flexibel inzetbaar is SOPOGO-breed

 

– inventaris apparatuur en leermiddelen

leermiddelen is 30%  leerlingen minder heeft met licentie te maken  kosten daarvan

 

– na-scholing meer

culturele vorming van…

 

– overige MR OR 7000 !!!! verschil van het jaar 2018/ 2019

 

OPR is voor de volgende keer

 

3 minute Walk true 

– wordt nu vastgesteld ter kennisgeving nog toegevoegd

8x per maand komt “tandem”bij elkaar. Op de school

 

aandacht voor het volgende

-Via schoolaccount kunnen de kinderen op Instagram ! Tijdens schooltijd!  Social - media onder schooltijd via de chrome- books

Leraren op de hoogte stellen hiervan !

 

Obese/Octo samenwerking op bestuurlijk niveau   Plan van aanpak hierin volgt.

 

Rondvraag:

– stuk door Nadia ingebracht ter info….”begrijpend lezen”  Dit is vooral gericht op het leesplezier, interessant voor het team ?

Bij haar op school ziet zij dat dit heel goed werkt.

 

Volgende week donderdag GMR…

 

Volgende MR vergadering di 9 april

 2 Agenda MR vergadering 10-12-2018 (19.00-20.30) 

Voorzitter: Marijn Notulist: Henriette 

aanwezig: Marijn,Tamara, Cor, Henriette, Joyce 

afwezig: Edith en Nadia 

1. Opening 

2. Notulen laatste MR vergadering 11-10-2018 MR - vastgesteld 

3. Mededelingen directeur. 

Werkdrukvermindering: 

Onze school heeft 7000 euro te besteden voor werkdrukvermindering. We denken aan digitale toetsen voor WIG(rekenen), taal en spelling. Dit zal ongeveer 1000 euro kosten. De leerkrachten hebben dan minder nakijkwerk en administratie. Ook wordt gedacht aan een conciërge voor 1 à 2 dagen per week. 

Voor het nieuwe schooljaar willen we graag oefensoftware voor WIG en Taalactief. 

Financieel jaarverslag 

Salaris, onderwijsleerpakket etc wordt nu via AFAS geregeld. Het aantal leerlingen is gezakt, dus we krijgen wat minder geld. We mogen voor VLL de nieuwe VLL methode aanschaffen. Met de oude hebben we erg lang gedaan. Tot nu hebben we 760 euro ontvangen voor het oud papier. November en december komt hier nog bij. 

IHP - Integraal huisvestingsplan 

Wat gaan we doen in de kleine dorpjes waar 2 scholen zijn. Buitenschoolse opvang komt vanaf januari hier in de school. 

4. Schoolgids : Geen punten meer doorgemaild gekregen. 

5. GMR Bespreekpunten GMR 

● Notulen vorige vergadering. oktober 2018 Gescheiden ouders komt volgende vergadering terug. 

● Verslag OPR Door dit verslag blijft de MR op de hoogte. De OPR is de “MR” van het samenwerkingsverband. 

● Flitsbezoek kijkwijzer De kwaliteitsmedewerker van Sopogo en de directeur bestuurder kwamen in de klassen kijken. Men kijkt dan naar de werkwijze en doorgaande lijnen. Cor gebruikt deze kijkwijzer ook. 

● Brief oud maatschappelijk werkster 

Wij hebben tot nu toe goede ervaringen. 

6. Rondvraag: Geen 

Volgende MR-vergadering Volgende GMR-vergadering 

Locatie: 

MR: start 19.00u 

maandag 10 december 

donderdag 14 februar 

dinsdag 9 april 

donderdag 13 juni 

GMR: 

maandag 17 december Pannebakker, Nieuwe-Tonge 

donderdag 21 februari Startblok, Oude-Tonge 

dinsdag 16 apil JC van Gent, Sommelsdijk 

woensdag 19 juni Buute de Poorte, Goedereede OBS Roxenisse Julianaweg 4 3248 AN Melissant telefoon: 0187-601951 fax: 0187-602541 E-mail: info@obsRoxenisse.nl Website: www.obsroxenisse.nl

1 Agenda MR vergadering 11-10-2018 (19.00-20.30)

1. Opening 

welkom Joyce

2. Notulen laatste vergadering 11-06-2018 MR vaststellen.

(Bijlage lezen) opletten gescheiden ouders, navraag van Pieter over gesprek en verslag bij beide ouders. 

3. Mededelingen directeur.

Schoolgids: Doorgestuurd naar bestuur en goedgekeurd. Zeer beknopt. Je mist soms wel punten zoals feesten. 

Cursus : Leren zichtbaar maken met het gehele team. Positief bevonden. 

Communicatie ouders via app in directeursgroep. Worden 2 instanties uitgenodigd. 3 pilotscholen. 

Kibeo: Vergunning wordt aangevraagd om hier op school voor en na school opvang te bieden. Wordt geprobeerd te starten vanaf 1 december. 

Eco: Boek “de kracht van energie”. Kinderen die met een tekening erin staan krijgen een boek. In december komt er een vrouw langs met zonnepanelen in tegels. Hier kun je mee spelen.

Samenwerkingsverband: Inspectiebezoek. Christelijk en openbaar zitten samen in dit verband. 

Werkdrukgelden: Digitale toetsen en onderwijsassistent. 

Huisvesting: De lokalen achter komt er ws volgend jaar dubbel glas.

Leerlingenpanel: GO fit was leuk, pannakooi is leuk. Trampoline . Ouder gevraagd. Cor vraagt ouders van de MR kan ook een andere ouder zijn.  Cor geeft de data door. 

 4. Schoolgids  Een aantal van jullie hebben hun punten al doorgegeven. Deze zijn doorgegeven aan Cor. 

Joyce geeft nog aan dat de 5.2 niet 2017/2018 nog niet erin staan. 

Schoolbeleidsplan waar kunnen ouders dit vinden? De website. 

Schoolmaatschappelijk werk: moet er ook niet bij wat zo iemand doe of wanneer je naar zo iemand toegaat.? Is te uitgebreid. 

Heb je punten die verbeterd kunnen worden dan kun je deze nog doormailen naar mij) 

 

5. Topsportbeleid (zit in de bijlage)  Goedgekeurd.  

6. GMR vergadering op de Roxenisse. Regelt Tamara.

7. GMR Bespreekpunten GMR

● Notulen vorige vergadering. 21 juni 2018

● AVG privacy door Pieter (zie bijlage) instemming (IBP en datalekken handboek, Regeling taken en verantwoordelijkheden Functionaris voor Gegevensbescherming, ICT en sociale media en privacy reglement PO VO)

Bijlage III Protocol voor het gebruik van e-mail,:  Henriette heeft een aantal vragen.  

Joyce foto s op website? Apart. 

Handboek datalekken: Aantal punten besproken: Wat te doen met uitstapjes / gym? Wij willen de gegevens van de kinderen meenemen. Kan dit? 

● Gesprekkencyclus 2e keer bespreken (hebben we niks nieuws van gekregen dus hoeven niks te lezen)

● Handboek schoolveiligheid info gescheiden ouders 2e keer bespreken (hebben we niks nieuws van gekregen dus hoeven niks te lezen)

● Rondvraag Volgende MR-vergadering Volgende GMR-vergadering Locatie:

MR

donderdag 11 oktober

maandag 10 december

donderdag 14 februari (

valentijn... )

dinsdag 9 april

donderdag 13 juni

GMR: maandag 17 oktober

maandag 17 december

donderdag 21 februari

dinsdag 16 apil

woensdag 19 juni

OBS Roxenisse Melissant

Pannebakker, Nieuwe-Tonge

Startblok, Oude-Tonge

JC van Gent, Sommelsdijk

Buute de Poorte, Goedereede